Θεματολογία

Θεματικές Ενότητες
01
KIDS SAVE LIVES

KIDS SAVE LIVES
Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Μαθητών Σχολικής Ηλικίας στην
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP
Πρωτάθλημα μαθητών
εκπαιδευμένων Σχολείων
σε δεξιότητες Καρδιοπνευμονικής
Αναζωογόνησης
LIFE FORCE
Πρότυπο Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης μικρών παιδιών
ηλικίας 5—1Ο ετών στην
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
μέσα από διασκεδαστικές
δραστηριότητες
02
EMS Agenda

EUROPEAN EMS:
Ώρα αποφάσεων
ΕΚΑΒ: Ώρα ευθύνης
03
RESUSCITATION 2Ο2Ο

Προνοσοκομειακή Αναζωογόνηση
Ψηλαφώντας τις Νέες
Κατευθυντήριες Οδηγίες
για την Αναζωογόνηση
04
ΤΡΑΥΜΑ & ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Σύγχρονες προκλήσεις
Νέες προσεγγίσεις
05
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

Ουτοπία ή επείγουσα
προτεραιότητα;
06
ΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Community CPR
& Public AED Access
Διασύνδεση ΕΚΑΒ
& Τοπικής Αυτοδιοίκησης
07
ΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
& ΣΤΟ ΤΕΠ

Καρδιολογικό επείγον
Μαιευτικό επείγον
Νευρολογικό επείγον
Παιδιατρικό επείγον
08
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΩΣΤΗ

09
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ
ΔΙΑΣΩΣΤΗ

10
EMS CHAMPIONSHIP

Διαγωνισμός διασωστών—
πληρωμάτων ασθενοφόρων