Περιλήψεις

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολής περιλήψεων εργασιών: 31/01/2019
Οδηγίες Υποβολής
• Οι περιλήψεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου.
• H περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις.
• Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε γραμματοσειρά Arial μεγέθους 12.
• Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα και όσο το δυνατόν πιο βραχύς. π.χ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΙΣΧΙΟΥ
• Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα και να αναφέρεται πρώτα το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως π.χ. Φράγκος Άγγελος, Παπαδόπουλος Ιωάννης, Ιωαννίδης Κωνσταντίνος.
• Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να υπάρχει το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα, γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα. π.χ. Γενικό Νοσοκομείο Αττικής , Αθήνα.
• Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με αριθμούς εντός παρενθέσεων π.χ. (1,2).
• Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
• Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, αφού γραφούν σε παρένθεση μετά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο. Τα φάρμακα πρέπει να αναφέρονται με την επίσημη και όχι με την εμπορική ονομασία τους.

Η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
Τίτλος
Ο τίτλος θα πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία έντονα γράμματα.
Συγγραφείς
Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναγράφονται με τη σειρά που επιθυμείτε να εμφανιστούν, θα πρέπει να αναφέρεται ολόκληρο το επίθετο και το πρώτο γράμμα του ονόματός τους, ενώ θα πρέπει να υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.
Προέλευση
Θα πρέπει να αναφέρεται το ίδρυμα ή ο φορέας όπου απασχολούνται οι συγγραφείς.
Δομή
Η δομή της περίληψης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους, ως:
• Εισαγωγή / Σκοπός
• Υλικό & Μέθοδος
• Αποτελέσματα
• Συμπεράσματα
Εικόνες / Πίνακες
Εικόνες και πίνακες θα μπορεί να εμπεριέχονται στο αρχείο της περίληψης που θα αποστείλετε.
Συντμήσεις όρων
Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι θα γραφούν σε παρένθεση μετά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο.
Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στο συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία μέχρι τις 15/02/2Ο19. Εάν δεν λάβετε απάντηση μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου στα τηλέφωνα 21O 68274O5,21O 683969O—1. Επισυνάψετε στοιχεία επικοινωνίας σας

Δείγμα
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΙΣΧΙΟΥ.
Χρανιώτης Κώστας (1), Παπαδοπούλου Άννα (2), *Πέτρου Μαρία* (1), Ιωαννίδου Ελένη (1)
(1) Γενικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα
(2) Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα
(κείμενο έως 350 λέξεις)
Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει περίληψη που δεν συμμορφώνεται με τις παραπάνω οδηγίες.

Άλλες Πληροφορίες

• Περιλήψεις εργασιών που θα υποβάλλονται εντύπως ή μέσω fax δεν θα γίνονται δεκτές.
• Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την εγγραφή τουλάχιστον ενός μέλους της συγγραφικής ομάδας.
• Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των περιλήψεων που μπορεί κανείς να υποβάλλει.
• Δεκτή είναι κάθε είδους εργασία, π.χ. ερευνητική, ανασκοπική, κ.α.
• Οι εργασίες που θα υποβληθούν δεν πρέπει να έχουν ανακοινωθεί προηγουμένως σε άλλο ελληνικό συνέδριο ή δημοσιευθεί σε τόμο πρακτικών ελληνικού συνεδρίου.
• Οι περιλήψεις θα κριθούν από ομάδα κριτών που θα ορίσει η Επιστημονική Επιτροπή ως προς τη συνάφεια με τους θεματικούς άξονες και τη συμμόρφωσή τους με τις οδηγίες σύνταξης.
• Δεν γίνονται δεκτές περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Σημαντικές Ημερομηνίες

31/01/2019 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων.
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με (*) είναι υποχρεωτικά.

Επώνυμο*

Όνομα*

Φορέας/Οργανισμός/Νοσοκομείο*

Eιδικότητα*

Διεύθυνση

Πόλη*

Τ.Κ.

Τηλέφωνο*

Κινητό Τηλ.*

Email*

Τίτλος εργασίας*

Μεταφόρτωση αρχείου Περίληψης (doc ή docx)*
Παρακαλούμε να αποστείλετε έγγραφο Word, (μέγιστο μέγεθος αρχείου 10MB).
Το όνομα του αρχείου προς μεταφόρτωση, πρέπει να περιέχει μικρούς Λατινικούς χαρακτήρες,
χωρίς να μεσολαβούν τελείες ή άλλα ειδικά σύμβολα.
Το κείμενο της περίληψης πρέπει να ακολουθεί τις παραπάνω οδηγίες.

GDPR – Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Λόγω της αναγκαιότητας συμπλήρωσης του παρόντος Δελτίου Εγγραφής, η εταιρία μας σεβόμενη τη θεμελιώδη σημασία του νέου κανονισμού περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων (GDPR), ζητά την παρακάτω συγκατάθεσή σας, με την προοπτική ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ούτε θα μεταβιβαστούν σε τρίτους:

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ να διατηρηθούν τα ανωτέρω προσωπικά μου στοιχεία στη βάση δεδομένων της εταιρίας σας, αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκδήλωσης και για το χρονικό διάστημα 6 μηνών, μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Please type the text shown in the following field*
captcha